कटहरी गाउँपालीका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

प्रदेश नं. १, नेपाल